13

ها سلام!

خو دیه رفتم انتخاب رشته کردم رَِف

خو

بلخره رای منو زدن دیه گریه بسه

دیروز با خالم رفتم یونی

بسی با دوساش حال کردیم

دیه چای و بستنی و قل... نیشخند

خو بذگریم

یه تغییر اساسی دادیم

نه میخواییم بدیم

راسی گفم رفتیم ختم دایی بابام؟

وای نیدونین

مامان بزرگ بابام داشت خودشو خفه میکرد

رف تو قبر خوابید

رف تو طابوتش خوابید

وای حالا دختر دایی بابام 3ماهه حاملس

با دیدن این صحنه غش کرد افتاد

منم که اینارو میدیدم بدتر بغض میکردم

+نگران

 

/ 10 نظر / 10 بازدید
ارغوان

خدا بهشون صبر بده[ناراحت] حالا چی انتخاب کردی بلاخره[نیشخند]بدو بیا پیشم بهم بوگو[پلک] قل...[متفکر] من یه صبتی با مامان بابات داشتم [مغرور]

ارغوان

قالبت منو کشته[رویا]

ارغوان

[ماچ]

ارغوان

کجایی پ[منتظر]

ارغوان

[بغل]

ارغوان

چرا نیستی[افسوس]

ارغوان

نی خوای آپ کنی؟[متفکر]

ارغوان

پیشو بدو بیا پیشم[بغل]