نگو بارگران بودیم و رفتیم

این ک دلیل محکمی نیس

بگو با دیگران بودیم و رفتیم

/ 2 نظر / 6 بازدید
ارغوان

[قهقهه]واقـــــــــعا