روزگار جالبیست

مرغمان تخم نمیگذارد

ولی گاومان هر روز میزاید!!!!

/ 6 نظر / 13 بازدید
من

مرغه حتما خودشو لوووووس کرده

من

مرغه حتما خودشو لووووس کرده[سبز]

ارغوان

[خنده] خو بچه گاوا رو ببر بفروش کلی می خرن خو لااقل پولدار شی[نیشخند]

ارغوان

بیا دلم واست تنگ شده چرا یهو غیبت میزنه[متفکر]

ارغوان

هنو مرغت تخ نکرده؟؟[سوال]

ارغوان

تو با احساسات من بازی می کنی یه رو میای یه سال نمیایی[گریه] خو اصل حالت چطوره [نیشخند][ماچ]